Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Art of Confusion (AC)

1. In de relatie tussen AC en klant zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijking, enkel onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden sluiten de toepassing uit van alle ‘algemene en bijzondere voorwaarden’ van de klant.
2. De offertes van AC gelden informatief gedurende 15 dagen en binden AC op generlei wijze. Een door AC schriftelijk aanvaarde bestelling treedt in de plaats van voorafgaandelijke afspraken.
De verbintenissen aangegaan door AC kunnen slechts beschouwd worden als een middelenverbintenis.
De goederen worden geacht verkocht / verhuurd te zijn in de zetel van AC.
3. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en verbinden AC op generlei wijze. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot enige schadevergoeding of tot annulering van de bestelling.
4. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling, respectievelijk levering van de goederen. Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervaldag, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een verwijlintrest van 10% op jaarbasis vanaf de vervaldatum der factuur, en op een schadevergoeding, forfaitair vastgelegd op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR. Eventuele laattijdige tussengekomen betalingen hebben niet tot gevolg dat de forfaitaire vergoeding herleid wordt.
Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere facturen, ook als deze nog niet vervallen zijn en / of in het geval betalingsmodaliteiten werden toegestaan, onmiddellijk opeisbaar.
Eventuele klachten, protesten, … van de klant schorsen de betalingsverplichting van de klant niet.
De klant mag geen aftrek toepassen, bij wijze van verrekening, compensatie, tegenvordering of anderszins, tenzij de klant beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door AC aan de klant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.
Klachten m.b.t. facturatie worden slechts aanvaard mits zij op straffe van verval middels een gemotiveerd schrijven, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, worden meegedeeld aan AC.
5. Alle verkochte goederen blijven eigendom van AC tot aan het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens AC volledig heeft voldaan, waaronder de verplichting tot het betalen van de volledige prijs, desgevallend vermeerderd met alle eventuele interesten, schadebedingen, kosten en schadevergoedingen. Geen enkele terugname zal gebeuren zonder voorafgaandelijk akkoord van AC.
6. De huurtarieven gelden voor een periode van 24 uur (dagtarief). Bij een gebruiksduur van minder dan 24 uur wordt steeds het dagtarief aangerekend. De huurperiode gaat in vanaf de levering / afhaling vanuit de magazijnen van AC en duurt tot de aflevering in de magazijnen van AC.
7. Vanaf het ogenblik van verzending / afhaling van de goederen, gaat het risico over op de klant, ook al gaat de eigendom (nog) niet over.
De goederen worden onder de verantwoordelijkheid en op risico van de huurder afgehaald / geleverd en vervoerd , dan wel verzonden (wat ook de wijze van verzending is). Alle taksen en verpakkings, vervoers, … -kosten zijn ten laste van de klant.
De klant is verantwoordelijk voor een correcte en vakkundige bediening, een veilige en aan de locatie aangepaste (vochtigheid, warmte, diefstal, beschadiging, …) plaatsing.
8. AC heeft het recht tot volledige of gedeeltelijke vervanging van de goederen door gelijkaardige, indien AC niet meer in de redelijke mogelijkheid verkeert om de bestelde goederen te leveren.
9. De huurder neemt kennis van de staat van de goederen bij aflevering. Bij gebreke aan enige opmerking vanwege de klant op het ogenblik van levering, wordt de klant geacht de goederen te hebben ontvangen in goede en werkende staat en wordt het goed geacht in overeenstemming te zijn met de door de klant gewenste toepassing.
Bij binnenlevering worden alle gehuurde goederen, binnen de 24 uur, grondig nagezien op netheid, schade en /of gebreken veroorzaakt tijdens de huurperiode. Bij vaststelling van vuilheid, schade en / of gebreken, zullen alle reinigings- / herstellingskosten ten laste van de klant vallen. Indien de kosten niet in verhouding staan tot de nieuwprijs van het betreffende goed, zal AC overgaan tot aankoop van een nieuw goed. Alle kosten aan het voorgaande verbonden, vallen uitsluitend ten laste van de klant. AC zal een factuur opstellen, die betaalbaar is binnen de 8 dagen na factuurdatum. De borgsom kan aangewend worden ter dekking.
10. In geval van annulatie van huur door de klant binnen de 48 uur voor afhaling/levering van goederen is een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding verschuldigd aan AC van 50% van het factuurbedrag. Bij annulatie binnen de 14 dagen voor afhaling/levering, bedraagt deze schadevergoeding 25%.  AC heeft het recht om het ontvangen voorschot / borgsom hiervoor te gebruiken.
Indien de montage van geleverde goederen niet mogelijk blijkt ten gevolge van overmacht, blijft niettemin de volledige huursom verschuldigd door de klant.
11. Het is de klant niet toegestaan enige daad van beschikking of verzwaring te stellen m.b.t. de goederen. Desgevallend, zal de klant instaan voor alle kosten die AC dient te maken om de goederen terug te verkrijgen. Deze kosten zullen op eerste verzoek van AC voldaan worden door de klant.
Indien AC de goederen niet terug kan verkrijgen, dan wel indien de kostprijs niet in verhouding staat tot de aankoopprijs van de goederen, zal de klant gehouden zijn de aankoopprijs van de betreffende goederen, naast eventueel andere door AC gemaakte kosten, op eerste verzoek aan AC te voldoen.
In geval van beslag en / of sekwester op de goederen, zal de klant AC onmiddellijk op de hoogte stellen. Desgevallend zal de klant instaan voor alle financiële gevolgen en kosten in hoofde van AC.
12. AC is niet aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken. Ten overstaan van consumenten is AC slechts aansprakelijk conform de bepalingen van 1649bis -1649septies B.W.: de klant moet het gebrek aan overeenstemming uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag van vaststelling van het gebrek aan AC meedelen.
Enkel de klant is aansprakelijk voor de goederen, het gebruik ervan en de schade, zowel directe als indirecte schade, aan zichzelf / derden / materialen.
Indien AC gedurende de huurperiode enige vorm van permanentie uitvoert, betekent dit geenszins dat AC aansprakelijk gehouden kan worden, nu zij slechts een raadgevende functie heeft.
AC is niet aansprakelijk in geval van overmacht, waaronder - doch niet limitatief – slechte weersomstandigheden (zware regenbuien, storm, vriesweer, …), stakingen, oorlog, brand, elektriciteitsfalen, niet tijdig binnenleveren door een klant ….
AC is slechts aansprakelijk voor opzet en bedrog, met uitsluiting van elke fout (zware, licht en lichtste). AC is in geen geval aansprakelijk voor haar aangestelde (bv. onderaannemers).
De aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van AC is in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. Bij gebreke aan dekking of verzekering, is de genoemde aansprakelijkheid van AC in ieder geval beperkt tot de overeengekomen huur- of koopprijs met betrekking tot het goed of de dienst die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.
13. AC heeft een retentierecht op de herstelde goederen zolang de facturatie niet volledig is aangezuiverd. Dit retentierecht geldt eveneens voor goederen die niet het voorwerp uitmaken van de onbetaalde factuur.
14. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer (onderdelen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere (onderdelen van deze) bepalingen of van de gehele overeenkomst met de klant met zich mee.
15. De relatie tussen AC en haar klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Alle geschillen tussen AC en de klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar AC haar vennootschapszetel heeft.

facebook